اقتصاددانان ایرانی + لیست الفبایی

شعبان الهی

اقتصاددان

مدرک تحصیلی

دانشیار

توضیحات

دکتر شعبان الهی از اساتید دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی و از دانش آموختگان رشته مدیریت است.

دکتر الهی در سال 1378 از رساله دکتری خود با عنوان «طراحی وتبیین الگویی برای سیاستگذاری خودکار اقتضایی فازی در سیستم های سایبرنتیک» دفاع کرد.

تحصیلات

دکتری، مدیریت، دانشگاه شهید بهشتی، 1378 کارشناسی ارشد، مهندسی صنایع، گرایش مدیریت صنایع، دانشگاه صنعتی شریف کارشناسی، ریاضی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

سوابق کاری

عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، رشته مدیریت فناوری ‏اطلاعات و سیاست‌گذاری علم و فناوری، معاون پژوهشی و فناوری دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، مدیر کل دفتر ممیزی توسعه علوم معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ازسال 1389 به مدت 3/5 سال مدیرگروه مدیریـت فناوری اطلاعات دانشگاه تربیت مدرس از سال 1382 به مدت 6 سال، مدیر گروه مدیریت و اطلاعاتمرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری دانشگاه تربیت مدرس از سال 1379‏ تأسیس و راه اندازی دوره دکتری سیاست‌گذاری علم وفناوری در دانشگاه تربیت مدرس برای اولین بار در کشور از ‏سال 1387‏ راه اندازی رشته و گروه مدیریت فناوری اطلاعات ‏‎(IT)‎‏ در دانشگاه تربیت مدرس برای اولین بار در کشور ‏ دبیر علمی دومین کنفرانس مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات ، تهران سردبیر فصلنامه علمی و پژوهشی "پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی " در مرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری ‏دانشگاه تربیت مدرس

کتاب‌ها

سیستم های خبره: الگوی هوشمند تصمیم گیری، الهی، شعبان؛ علی، رجب‌زاده؛ تالیف، انتشارات چاپ و نشر ‏مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، 1382.‏ سیستم مدیریت ارتباط با مشتری، شعبان، الهی؛ حیدری، بهمن؛ تالیف، انتشارات چاپ و نشر مؤسسه ‏مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، 1384‏ تجزیه و تحلیل نوین سیستم ها؛ شعبان، الهی؛ ربیعی مندجین، محمدرضا؛ ترجمه، موسسه انشارات علمی ‏فرهنگی وزارت علوم تحقیقات و فناوری استراتژی مدیریت دانش، الهی، شعبان؛ خدیور، آمنه؛ تالیف، انتشارات جهاد دانشگاهی طراحی مدلی جهت اندازه¬گیری آمادگی شرکت ها برای استقرار تجارت الکترونیکی، الهی، شعبان و همکاران؛ ‏تالیف، نتشارات چاپ و نشر مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، تاثیر تجارت الکترونیکی، گمرک الکترونیکی، بیمه الکترونیکی بر توسعه صادرات، الهی، شعبان و همکاران؛ ‏تالیف، انتشارات چاپ و نشر مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی دولت الکترونیکی، الهی، شعبان و همکاران؛ تالیف

لینک‌های دیگر

صفحه شخصی دکتر شعبان الهی در دانشگاه شهید بهشتی