جعفر عبادی

اقتصاددان

مدرک تحصیلی

دکتری، اقتصاد، دانشگاه کالیفرنیا، 1387

سوابق اجرایی

عضو هیئت علمی و استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

سردبیر مجله تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران، ‎‏دانشگاه تهران، 1384 تا 1386

مدیر اجرائی طرح ساماندهی دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران‏‎، دانشگاه تهران، 1383 تا 1386

معاون هماهنگی و نظارت امور علمی معاون اول رئیس جمهور، 1381 تا 1384

مدیر اجرائی طرح ساماندهی دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران، ‎‏دانشگاه تهران، 1383 تا 1386

سردبیر مجله تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران، ‎‏دانشگاه تهران، 1384 تا 1386

توضیحات

دکتر جعفر عبادی عضو هیئت علمی و استاد دانشکده اقتصاد‏، ‎‏گروه اقتصاد اجتماعی دانشگاه تهران است. ایشان مدرک دکتری رشته‏ ‎‏اقتصاد‏‎ را از دانشگاه کالیفرنیا‏، ‎‏ایالات متحده آمریکا‏‎ دریافت داشته است.

عنوان پایان نامه دکتری ایشان «طراحی یک مدل هم زمان مهاجرت نیروی کار» ( A Simultaneous Model of Labor Migration) است.

کتاب‌ها

اقتصاد اطلاعات، تالیف، انتشارات دانشگاه تهران، 1391/03/31 مسائل و کاربردهای تئوری مصرف در اقتصاد خرد، تالیف، انتشارات دانشگاه تهران، 1372/01/31 مباحثی در اقتصاد خرد ( بازارها، تعادل عمومی و اقتصاد رفاه )، تالیف، سمت، 1370/07/22

لینک‌های دیگر

صفحه شخصی دکتر جعفر عبادی در دانشگاه تهران

دانلود رزومه فارسی دکتر جعفر عبادی