ابوالقاسم توحیدی نیا

مدرک تحصیلی

استاد یار

توضیحات

دکتر ابوالقاسم توحیدی نیا از اقتصاد دانان ایرانی و استاد یار دانشگاه تهران است.

لینک‌های دیگر

صفحه دکتر ابوالقاسم توحیدی نیا در دانشگاه تهران