پارس سویچ

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۶۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

1- ساخت،مونتاژ،فروش پست ولوازم برق فشار قوي ،متوسط و ضعيف و ساير محصولات وابسته 2- انجام کليه عمليات بازرگاني و مالي و معاملات اموال غير منقول. 3- انجام هرگونه سرمايه گذاري در شرکتهايي که موضوع فعاليت آنها مرتبط با فعاليتهاي شرکت 4- انجام هرگونه فعاليت آزمايشگاهي مرتبط با فعاليتهاي شرکت.

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۴۳۳۷۹۰۶۸۱ http://www.parsswitch.com info@parsswitch.com زنجان- کیلومتر 5 جاده زنجان - تهران
توضیحات
نام سمت

ولي اله بيات

مدیر عامل

اکبر گزین

رئیس هیئت مدیره

قاسم شهابی

نایب رئیس هیئت مدیره

قاسم کرمی

عضو هیئت مدیره

مهدي گرانمايه

عضو هیئت مدیره

جلال حسيني

عضو هیئت مدیره

 

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد.

6

خبر های این شرکت