بنیان دیزل

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۵۵,۰۰۰
خدمات و محصولات

مونتاژ و تست ديزل ژانراتور

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۴۱۳۴۳۸۲۱۳۰ http://www.bonyandiesel.com info@bonyandiesel.com تبریز، بلوار ملت(دیزل آباد)، منطقه صنعتی غرب، بنیان دیزل
توضیحات
نام سمت

سياوش  رسولي

مدیر عامل

عبداله اقرعي

رئیس هیئت مدیره

توفیق زردهء

نایب رئیس هیئت مدیره

آرش زنوزي مطلق

عضو هیئت مدیره

سياوش رسولي

عضو هیئت مدیره

امير باقري

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد.

5

خبر های این شرکت