داروسازی سبحان انکولوژی

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۸۶۱,۰۰۰
خدمات و محصولات

تولید دارو

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۳۸۷۹۰۰۰ http://www.sobhanoncology.com info@sobhanoncology.com تهران – میدان آرژانتین – خیابان الوند – خیابان آویز – پلاک 5
توضیحات
نام سمت
مهدي بلوچستاني اصل مدیرعامل
مسعود ايرواني رئیس هیئت مدیره

پيام آزاده

نائب رئیس هیئت مدیره

مهدي بلوچستاني اصل

عضو هیئت مدیره

شاهرخ فاتحي

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد.

3

خبر های این شرکت