چرخشگر

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۹۵۲,۰۹۵
خدمات و محصولات

فعاليت اصلي شرکت عبارت است از توليد و ساخت و واردات سامانه موتور و محرکه خودروها (موتور، گيربکس، جعبه فرمان و غيره). شرکت براي انجام امور خود قادر به واردات مواد مورد نياز و انجام ساير فعاليت هاي فني و بازرگاني مرتبط است.

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۲۲۲۷۶۷۷۳ http://www.sschar.com info@charkheshgar.com تهران- خيابان شهيد وحيددستگردي(ظفر)شماره 170
توضیحات
نام سمت
حسن وفادار ينگجه مدیر عامل

مرتضي الهوئي

رئیس هیئت مدیره

جان کرايوفسکي

نایب رئیس هیئت مدیره

حسن وفادار ينگجه

عضو هیئت مدیره

رجب عباسيان

عضو هیئت مدیره

سيدمجيد بختياري

عضو هیئت مدیره

 

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد

1

خبر های این شرکت