سیمان قاین

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۲۵۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

توليد سيمان خاکستري

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۹۵۶۴۵۵ http://www.qayencement.com info@qayencement.com تهران-بلوار کشاورز - خيابان نادري - پلاک 14
توضیحات
نام سمت

حميد رضا هوشياري

مدیر عامل

رامين راهب

رئیس هیئت مدیره

قاسم نجفي

نایب رئیس هیئت مدیره

حميد رضا هوشياري

عضو هیئت مدیره

بهنام عليخاني

عضو هیئت مدیره

فرهاد نيکخواه

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

12

خبر های این شرکت