صنایع غذائی مینو شرق

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۷۸,۰۰۰
خدمات و محصولات

تولید محصولات خوراکی

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۴۸۸۳۰ http://www.minoogroup.com info@minoogroup.com تهران - کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج - ساختمان مینو
توضیحات
نام سمت

اکبر لطفيان

مدیر عامل

محمد رضا حضرت زاد

رئیس هیئت مدیره

محمد رضا حضرت زاد

نایب رئیس هیئت مدیره

کامران راستي

عضو هیئت مدیره

محمد برزگر شريفي

عضو هیئت مدیره

محمد اخگري

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد.

6

خبر های این شرکت