سیمرغ

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱,۳۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

تولید کننده تخم مرغ

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۲۲۰۵۰۴۹۵ http://seamorgh.com تهران -بلوار آفریقا -نبش خیابان گلفام- پلاک 209
توضیحات
نام سمت

علي تقوي فر

مدیر عامل

بيژن صفوي

عضو هیئت مدیره

سيدمعروف صمدي

عضو هیئت مدیره

محمدرضا مرواريد

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد.

1