سیمان بجنورد

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۳۹۲,۰۰۰
خدمات و محصولات

1-احداث و توسعه و تجهيز کارخانجات توليد سيمان 2-خريد ماشين آلات و لوازم و تجهيزات مورد نياز 3-خريد و احداث هر نوع ساختمان و يا زمين مورد نياز شرکت

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۷۵۹۵۷۱ http://www.bojnourdcement.com info@bojnourdcement.com تهران- خیابان مطهری، میرعماد 14 شماره 16
توضیحات
نام سمت

کمال صديقي

مدیر عامل

محمد عميدمتشرع

رئیس هیئت مدیره

محسن احمدي باصيري

نایب رئیس هیئت مدیره

کمال صديقي

عضو هیئت مدیره

محمد رضا شرف

عضو هیئت مدیره

احمد يار محمدي

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

4

خبر های این شرکت