پیچک

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۵,۰۰۰
خدمات و محصولات

تولید کننده مواد خوراکی و کنسروها

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۶۵۶۴۵۳۰۰ https://pichack.portal.trade شهریار – شهرک امیریه – میدان وحدت خیابان پیچک شرکت صنایع غذایی پیچک
توضیحات
نام سمت

حسن زنوزي

مدیر عامل

رضا محموديان

رئیس هیئت مدیره

حسن زنوزي

نایب رئیس هیئت مدیره

محمداسناوندي

عضو هیئت مدیره

محمدرضا افشار

عضو هیئت مدیره

علي اکبريان موغاري

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد.

3