سیمان فارس

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۲۳۳,۰۰۰
خدمات و محصولات

تولید سیمان

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۷۱۳۸۲۲۸۶۴۴ http://www.farscement.com dabir@farscement.com شيراز -كيلومتر 10 بلوار اميركبير -انتهاي خيابان فاخته
توضیحات
نام سمت

عليرضا بستانيان

مدیر عامل

سيد جليل حديقه

رئیس هیئت مدیره

بهزاد مرادي

نایب رئیس هیئت مدیره

پيمان آقاجري

عضو هیئت مدیره

احمد مقصودي

عضو هیئت مدیره

عليرضا بستانيان

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد.

14