شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۲۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

تولید محصولات لبنی

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۴۱۳۲۶۱۱۳۱۳ http://tabriz.pegah.ir/ تبریز - میدان آذربایجان - اول جاده فرودگاه - سمت چپ - شرکت شیرپاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی
توضیحات
نام سمت

کريم محمود شايان  

مدیر عامل

مصطفي بختياري

رئیس هیئت مدیره

کريم محمود شايان

نایب رئیس هیئت مدیره

احد فلاحي

عضو هیئت مدیره

مهدي مهرداد

عضو هیئت مدیره

بهروز قاسمي ثاني

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد.

12