شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۲۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

خريد، فروش فرآوري و توزيع شير و انواع فرآورده هاي آن

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۳۱۵۷۷۴۷۳۰۰۵ http://golpayegan.pegah.ir info@golpayegan.pegah.ir گلپایگان، میدان کارگر، کیلومتر ۷ جاده شرکت زراعی، شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
توضیحات
نام سمت

محمد مهدي گرجي

مدیر عامل

ناصر شجاعي

رئیس هیئت مدیره

محمد مهدي گرجي

نایب رئیس هیئت مدیره

نادر شجاعي

عضو هیئت مدیره

اسماعيل الالي

عضو هیئت مدیره

مجيد نادري لجبين

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

11