سرمایه گذاری ارس صبا

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

تولید ترانسفورماتور و قطعات جانبی آن

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۱۰۲۹۸۲ http://www.arassaba.com info@ArasSaba.com تهران ، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، خیابان یازدهم، خیابان فراهانی پور، شماره 12، واحد 3 جنوبی
توضیحات
نام سمت

عبدالله اصغرنژاد

مدیر عامل

فيروز منجيلي

رئیس هیئت مدیره

مهدي سنائي فرد

نایب رئیس هیئت مدیره

بهروز اصغرنژاد

عضو هیئت مدیره

همايون دارابي

عضو هیئت مدیره

سيد علي اکبر حسيني

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد.

10

خبر های این شرکت