سرمایه گذاری اعتلاء البرز

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۶۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

سرمایه گذاری در سهام

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۴۸۰۱۶۱ http://alborzinvest.ir info@alborzinvest.ir
توضیحات
نام سمت

حسين جواهري

مدیر عامل

احمد درخشنده

رئیس هیئت مدیره

سعيد خدامرادي

نایب رئیس هیئت مدیره

سيد محمد ابراهيم آيت الهي

عضو هیئت مدیره

حسين جواهري

عضو هیئت مدیره

عليرضا روغنيان

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد.

4

خبر های این شرکت