پتروشیمی کازرون

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱,۲۳۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

موضوع فعاليت شرکت احداث وراه اندازي وبهره برداري مجتمع هاي پتروشيمي وکارخانه هاي صنعتي به منظور توليد ، بازاريابي مجاز ، فروش ، صدور محصولات پتروشيمي ، ذخيره ، صادرات ، واردات وتبديل موادپتروشيمي وشيميائي وفرآورده هاي فرعي ومشتقات ذيربط آنها وانجام فعاليتهاي توليدي ، صنعتي ، بازرگاني مجاز ، فني ومهندسي که بطور مستقيم وياغير مستقيم مربوط به عمليات مذکور مي باشد .

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۷۱۱۶۲۷۶۴۹۷ http://kazerunpetro.ir info@kazerunpetro.ir کازرون- میدان فردوسی- کیلومتر 35 جاده کازرون-فراشبند مجتمع پتروشیمی کازرون
توضیحات
نام سمت

اسماعيل محمودي

مدیر عامل

حاجي رضا نيک انديش

رئیس هیئت مدیره

اسماعيل محمودي

نایب رئیس هیئت مدیره

بهیار ریاحی مهابادی

عضو هیئت مدیره

مصطفي ذاکري

عضو هیئت مدیره

مرتضي حيدري

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

3

خبر های این شرکت