پلی اکریل ایران

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۳,۵۷۰,۹۷۹
خدمات و محصولات

احداث و توسعه کارخانجات تولید نخ و الیاف پلی استر و سرمایه گذاری و خرید فروش سهام

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۳۱۳۳۳۱۰۰۴۱ http://www.polyacryliran.com info@polyacryl.ir اصفهان - کیلومتر 45 جاده مبارکه
توضیحات
نام سمت

مظفر محمدي

مدیر عامل

محمدجواد پورسيدي

رئیس هیئت مدیره

مظفر محمدي

نایب رئیس هیئت مدیره

عزيزالله رضازاده فلاح پور

عضو هیئت مدیره

حسن رجبي

عضو هیئت مدیره

مهدي دادخواه فر

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد.

14

خبر های این شرکت