سیمان سفید نی ریز

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۵۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

توليد و عرضه سيمان سفيد

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۷۱۱۳۶۳۱۸۹۰۱ http://www.neyrizcement.com info@neyrizcement.com شيراز فرهنگ شهر-ايستگاه 14- پلاک 216
توضیحات
نام سمت

داوداکبري شهرستاني

مدیر عامل

مسعودخوانساري

رئیس هیئت مدیره

مهدي طالبي

نایب رئیس هیئت مدیره

ژيلا سماواتي

عضو هیئت مدیره

داوداکبري شهرستاني

عضو هیئت مدیره

ابوالحسن نريماني

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

13