شیر پاستوریزه پگاه خراسان

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۲۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

تولید محصولات لبنی

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۳۵۴۲۱۰۲۱ http://khorasan.pegah.ir info.khr@khorasan.pegah.ir مشهد – کیلومتر 13 جاده قوچان – شرکت شیرپاستوریزه پگاه خراسان
توضیحات
نام سمت

رحمان پارسيان مهر

مدیر عامل

امير عباس علاقه بندان

رئیس هیئت مدیره

يدالله رحماني فضلي

نایب رئیس هیئت مدیره

سيدعباس هاشمي

عضو هیئت مدیره

محمد تقي وقوعي

عضو هیئت مدیره

محمد بزم آراء

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد.

12

خبر های این شرکت