صنایع تولیدی اشتاد ایران

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۳۸۵,۳۹۱
خدمات و محصولات

ساخت و تولید قطعات پرسکاری

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۶۴۴۲۲۸۱۷۶ http://www.ashtadiran.com info@ashtadiran.com کیلومتر 64 جاده قدیم تهران قزوین- روبروی پمپ بنزین تهراندشت شرکت صنایع تولیدی اشتاد ایران
توضیحات
نام سمت

علي محمد مظفري

مدیر عامل

محمد صادق نوروزي

رئیس هیئت مدیره

داود اسماعيل پور

نایب رئیس هیئت مدیره

اصغر چيذري

عضو هیئت مدیره

حسين قرقيش

عضو هیئت مدیره

علي محمد مظفري

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد.

9