سیمان دورود

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۶۴۱,۶۹۷
خدمات و محصولات

توليد سيمان

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۶۶۴۳۲۲۲۱۰۱ http://www.dcco.ir mali@dcco.ir استان لرستان شهرستان دورود خیابان امام خمینی
توضیحات
نام سمت

نيما خواجه مهمدي

مدیر عامل

حميدرضا گلشاهي

رئیس هیئت مدیره

محمد وثوق روحاني

نایب رئیس هیئت مدیره

نيما خواجه مهمدي

عضو هیئت مدیره

حسين نجاتي فهيمي

عضو هیئت مدیره

مجيد آزرده دست

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

8

خبر های این شرکت