صنایع سیمان غرب

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۳۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

تولید سیمان

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۳۸۳۴۷۳۳۳۳۴ http://gharbcement.com info@gharbcement.com تهران، انتهای خیابان سید جمال الدین اسد آبادی ،نبش خیابان 72،پلاک 478 ، طبقه سوم واحد 11و 12
توضیحات
نام سمت

حميد اقباليان

مدیر عامل

منوچهر قائمي

رئیس هیئت مدیره

حميد اقباليان

نایب رئیس هیئت مدیره

حميد رضا منجي

عضو هیئت مدیره

ريحان سروش مقدم

عضو هیئت مدیره

جعفر رحمان زاده

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد.

7