حفاری شمال

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۰
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۴۸۶۱۰۰۰۰ http://www.ndco.ir/ pr@ndco.ir دفتر مرکزی: تهران- ميدان پونك- بلوار فلاح زاده (هميلا)- پلاك 40 كدپستي:1469643841
توضیحات
نام پرسنل سمت
محمود شريفيان  رئيس هيات مديره 
مسعود عیدی مديرعامل، نايب رئيس و عضو اصلی هيات مديره 
فاضل جمالزاده عضو اصلی هيات مديره 
کریم بروفرد عضو هیئت مدیره

 

صورت مالی

Screenshot