شیر پاستوریزه پگاه فارس

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۲۴۴,۷۰۵
خدمات و محصولات

شير پاستوريزه پگاه فارس

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۷۱۱۳۲۲۲۲۴۲۹ http://fars.pegah.ir/ کلیومتر 32 جاده شیراز - تخت جمشید - شرکت شیر پگاه فارس
توضیحات
نام سمت

حميد باغبانباشي

مدیر عامل

مسعود شهنام نيا

رئیس هیئت مدیره

حميد باغبانباشي

نایب رئیس هیئت مدیره

احسان حشمت زاده

عضو هیئت مدیره

مهدي شجاع الديني

عضو هیئت مدیره

عليمراد شيري

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد.

5

خبر های این شرکت