حمل و نقل توکا

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۳۳۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

حمل و نقل

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۳۱۵۲۷۳۵۰۷۸ http://www.tukatrans.com Tuka.transportationco_mali@yahoo.com اصفهان - شهر مبارکه - جنب در ورودی مجتمع فولاد مبارکه - شرکت حمل و نقل توکا
توضیحات
نام سمت

منوچهرهادي

مدیر عامل

احمد سعيد بخش

رئیس هیئت مدیره

منوچهرهادي

نایب رئیس هیئت مدیره

محسن همت نژاد

عضو هیئت مدیره

نصراله بت شکنان فرد

عضو هیئت مدیره

محمدعلي زارعي

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

4