ایران دارو

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۵۳۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

تولید توزیع دارو

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۶۶۶۲۸۸۴۸ http://irandaru.com info@irandaru.com تهران، بزرگراه آیت الله سعیدی، بلوار معلم، انتهای خیابان کرمانی، شرکت ایران دارو
توضیحات
نام سمت

فردوس نصیری زاده

مدیر عامل

پرنديس دانشگر

رئیس هیئت مدیره

محمدرضا بهمن زاده

نایب رئیس هیئت مدیره

آيت اله بياتيان

عضو هیئت مدیره

فردوس نصیری زاده

عضو هیئت مدیره

 

احمد احمدي تيمور لوئي

 

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد.

2

خبر های این شرکت