ایران یاسا تایر و رابر

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۶۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

توليد کننده انواع تايروتيوب دوچرخه وموتور سيکلت و فرآوردهاي لاستيکي

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۶۵۶۰۷۰۲۸ http://www.iranyasa.ir info@iranyasa.ir تهران ، کیلومتر 12 جاده قدیم کرج (بزرگراه فتح) ، کیلومتر 2 جاده شهریار ، کارخانه ایران یاسا.
توضیحات
نام سمت

ارسلان امتعلي

مدیر عامل

سعيد حافظي

رئیس هیئت مدیره

ارسلان امتعلي

نایب رئیس هیئت مدیره

جعفر سدهي

عضو هیئت مدیره

عطاء معروفخاني

عضو هیئت مدیره

شاهپور عيدي وندي

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

13