ساختمان اصفهان

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۶۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

توسعه بخش مسکن ، ساختمان و عمران شهري از طريق تجهيز پس اندازها و تامين سرمايه بطور مستقيم و يا غير مستقيم و هدايت آن وجوه به بخشها و واحدهائي که در امر توليد مسکن ، ساختمان و عمران شهري فعاليت مي نمايند .

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۳۱۱۶۲۴۴۹۹۴ اصفهان - خيابان دانشگاه - کوي برزويه - پلاک يک
توضیحات
نام سمت

عزيزا.. طاهرفرد

مدیر عامل

بهروز بزرگزاد

رئیس هیئت مدیره

عزيزا.. طاهرفرد

نایب رئیس هیئت مدیره

محمدرضا طرفه اصفهاني

عضو هیئت مدیره

مسعود صولتي

عضو هیئت مدیره

مهدي بوالحسني

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

8