سرمایه گذاری مسکن زاینده رود

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۵۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

سرمایه گذاری در صنعت مسکن

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۳۱۱۳۲۲۰۹۹۲۱ https://zayandehrood.maskanco.ir Esfahan@hic-iran.com اصفهان. خیابان استانداری. کوی عمرانی
توضیحات
نام سمت

علي مدرس هاشمي

مدیر عامل

حسن کاظم پور دهکردي

رئیس هیئت مدیره

سيدجمال الدين صمصام شريعيت

نایب رئیس هیئت مدیره

فريبرز نعيمي

عضو هیئت مدیره

مجيد سفاري

عضو هیئت مدیره

علي مدرس هاشمي

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

7