فرآوری مواد معدنی ایران

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱۲۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

ساخت فلزات اساسی

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۴۱۴۲۷۲۵۸۰ http://www.faravari.org/Fa/MainPage/Index office@faravari.org زنجان - شهرک کارمندان - فاز 3 - خیابان سوم - قطعه 972
توضیحات
نام سمت

حميد علاماتي

مدیر عامل

عباسعلي بنفشه

رئیس هیئت مدیره

مهدي محمدخاني

نایب رئیس هیئت مدیره

ابراهيم بلالي

عضو هیئت مدیره

رامتين قسمتي

عضو هیئت مدیره

مجتبي مدرس زاده قندشتني

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد.

7