دوده صنعتی پارس

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۴۷۴,۵۲۲
خدمات و محصولات

سرمایه گذاری و تامین دوده صنعتی

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۷۸۸۳۰۶۲ http://dsp.co.ir info@dsp.co.ir تهران، خیابان آفریقا، کوچه سپیدار، شماره 12
توضیحات
نام سمت

عليرضا نبئي

مدیر عامل

هادي وکيلي

رئیس هیئت مدیره

عليرضا نبئي

نایب رئیس هیئت مدیره

حسن کوه خواهي

عضو هیئت مدیره

علي کدخدا شهرياري

عضو هیئت مدیره

يزدان نادري

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد.

4