صنعتی آما

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۹۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

موضوع فعاليت شرکت طبق مفاد ماده 2 اساسنامه عبارت از ايجاد يک يا چند کارخانه براي توليد محصولات صنعتي در شهر تهران و يا هر يک از شهر‌هاي ديگر ايران ، تهيه و وارد کردن کليه مواد و ملزومات

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۴۴۹۸۳۹۳۵ http://www.ama-co.com contact@ama-co.com تهران - جاده مخصوص کرج - کیلومتر 17 خیابان شصت و چهارم
توضیحات
نام سمت
رامين عليزاده راد مدیر عامل

محسن کوزه گران

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

10