ایران ترانسفو

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۳,۷۵۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

تولید ترانسفورماتور

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۷۲۳۳۷ http://www.itc-co.com info@itc-co.com تهران- خیابان سید جمال الدین اسد آبادی – خیابان سوم ( شـهیـد امـیر جـهانبخش ) – پلاك ۲۳ – شـركت بـازرگـانی ایـران تـرانـسـفـو
توضیحات
نام سمت

بهزاد ظهيري

مدیر عامل

يعقوب کارگرزاده

رئیس هیئت مدیره

داوود عباسی

نایب رئیس هیئت مدیره

امير عباس حسيني

عضو هیئت مدیره

داود عباسي

عضو هیئت مدیره

یاسر مومنی طاهری

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

04

خبر های این شرکت