بانک خاورمیانه

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۷,۰۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

موضوع فعاليت بانک طبق ماده دو اساسنامه مي باشد.

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۷۲۶۶۹۰ https://www.middleeastbank.ir Info@middleeastbank.ir تهران، خیابان احمد قصیر (بخارست)، نبش خیابان پنجم، شماره ۲
توضیحات
نام سمت

پرويز عقيلي کرماني

مدیر عامل

خسرو نايبي اهرنجاني

رئیس هیئت مدیره

سيد حسين سليمي

نایب رئیس هیئت مدیره

پرويز عقيلي کرماني

عضو هیئت مدیره

جواد جوادي

عضو هیئت مدیره

پرويز خاکپور

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

16