پتروشیمی جهرم

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱,۵۰۰,۰۰۰
تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۷۱۱۶۲۸۲۶۶۰ شيراز - 35 کيلومتري جهرم
توضیحات
کیوان کتیبه مدیرعامل
اسدالله حاجی زمانی رییس هیئت مدیره
محمود هراتیان نژاد نایب رییس هیئت مدیره
روح الله ناصرزاده عضو هیئت مدیره
مهدی ستاری نجارزاده عضو هیئت مدیره

 

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

10