سیمان سفید ارومیه

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۷۰,۲۴۸
خدمات و محصولات

تولید سیمان سفید

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۴۴۲۳۳۰۳۳۷۳ https://u-w-cement.com info@u-w-cement.com آذربایجان غربی، کیلومتر 25 جاده ارومیه به سلماس
توضیحات
نام سمت

بهزاد ماجدي

مدیر عامل

اسماعيل شش انگشت

رئیس هیئت مدیره

فواد آزادي

نایب رئیس هیئت مدیره

ساسان فرهومند

عضو هیئت مدیره

نورالدين طه خليفاني

عضو هیئت مدیره

جعفر مسعودي

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

5