سیمان شاهرود

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۸۱۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

توليد سيمان خاکستري

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۰۲۷۴۴۱ http://www.shahroudcement.com shahroudcement@yahoo.com شاهرود، خ رزمندگان، نبش ك دهم، پ 39
توضیحات
نام سمت

محمد فتوگرافي

مدیر عامل

علي اکبر شهري

رئیس هیئت مدیره

محمد جعفر باجلان

نایب رئیس هیئت مدیره

مجيد باقري فرد

عضو هیئت مدیره

محمد فتوگرافي

عضو هیئت مدیره

مجتبي ستاري قهفرخي

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد.

10

خبر های این شرکت