فارسیت اهواز

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۶۶۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

تولید لوله ها و دیوار های بتنی پیش ساخته

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۶۱۳۳۳۱۱۳۰۴۱ http://www.farsitahwaz.com Info@farsitahwaz.com خوزستان _ اهواز _ کیلومتر 9 جاده اهواز خرمشهر
توضیحات
نام سمت

عيسي موسوي

مدیر عامل

محسن کلاه کج

رئیس هیئت مدیره

عباس خوش اميد

نایب رئیس هیئت مدیره

سهراب کيان پور

عضو هیئت مدیره

عيسي موسوي

عضو هیئت مدیره

ايرج حسني مقدم سنگاچين

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد.

5

خبر های این شرکت