سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۵,۰۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

سرمایه گذاری و مشارکت در طرح ها و پروژه ها

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۴۸۱۹۷۱ https://www.sakab.ir تهران - میدان آرژانتین - خیابان خالد اسلامبولی - خیابان بیست و سوم - پلاک 10 - طبقه سوم
توضیحات
نام سمت

حسن محمد تبار کاسگري

مدیر عامل

سيد علي ميلاني حسيني

رئیس هیئت مدیره

سيد يحيي بلوري ابراهيمي

نایب رئیس هیئت مدیره

حسن محمد تبار کاسگري

عضو هیئت مدیره

محمد آرام بن يار

عضو هیئت مدیره

مهدي معدن چي زاج

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد.

1