روزدارو

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۶۹۹,۸۴۰
خدمات و محصولات

داروسازي

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۴۴۹۸۳۴۵۱ https://www.rouzdarou.com info@rouzdarou.com تهران، کیلومتر 17 جاده مخصوص کرج، خیابان داروپخش، خیابان اردیبهشت یکم، خیابان اردیبهشت سوم، پلاک 1
توضیحات
نام سمت

شهرام زاهدي

مدیر عامل

سيد حميدرضا بهشتي

رئیس هیئت مدیره

سيد وحيد رضا بهشتي

نایب رئیس هیئت مدیره

شهرام زاهدي

عضو هیئت مدیره

کامبيز ببربيان

عضو هیئت مدیره

حميد اژدري

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد

13

خبر های این شرکت