پتروشیمی داراب

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱,۵۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

شرکت پتروشیمی 

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
شيراز- خيابان زرگري- کوچه 6- ساختمان کيميا
توضیحات
بهروز مهری مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
محمود هراتیان نژادی نایب رییس هیئت مدیره
اسدالله حاجی زمانی رییس هیئت مدیره
مهدی ستاری نجارزاده عضو هیئت مدیره

 

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد.

11