تاید واتر خاورمیانه

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱,۰۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

فعاليت اصلي شرکت طبق اساسنامه عبارتست از اجراي هرگونه خدمات کشتيراني از جمله نمايندگي خطوط کشتيراني ، انجام عمليات هيدروگرافي و لايروبي ، انجام عمليات راهنمايي کشتيها و امور يدک کشي ، انجام هرگونه خدمات بندري از جمله تخليه و باگيري ، عمليات کانتينري ، بارشماري مي باشد .

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۵۵۳۳۲۱ http://www.tidewater.ir info@tidewater.ir تهران - خيابان وزرا – شماره 84
توضیحات
نام سمت

حسين زارعي

مدیر عامل

قاسم بولو

رئیس هیئت مدیره

حسين زارعي

نایب رئیس هیئت مدیره

محمد مهدي صالحي

عضو هیئت مدیره

مهدی نجفی

عضو هیئت مدیره

ايوب باقرتبار

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

10

خبر های این شرکت