صنایع سرما آفرین ایران

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۲۱۸,۰۰۰
خدمات و محصولات

توليد دستگاههاي تهويه مطبوع

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۷۶۲۰۳۳ http://www.sarmaafarin.com info@ssi.co.ir تهران، خیابان خرمشهر غربی شماره ۱۹۴
توضیحات
نام سمت

محمدمهدي گلزاده

مدیر عامل

رحيم کلاهدوزاصفهاني

رئیس هیئت مدیره

حسن کلاهدوز اصفهاني

نایب رئیس هیئت مدیره

محمدمهدي گلزاده

عضو هیئت مدیره

عباس آقاجاني

عضو هیئت مدیره

محمد سلامت

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

9