سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۲۵۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

بطور کلي اقدام به هرگونه عمليات مجاز اقتصادي در چارچوب قوانين جاري کشور،از موضوعات فعاليت شرکت مي باشد.

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۷۲۰۴۶۶ http://www.tadbirinv.ir info@tadbirinv.ir تهران- خیابان یوسف آباد- خیابان ابن سینا -کوچه سیزدهم -پلاک 13
توضیحات
نام سمت

عبدالکريم ملک نيا

مدیر عامل

محمد يونس حيدري

رئیس هیئت مدیره

علي اروج نژاد

نایب رئیس هیئت مدیره

عبدالکريم ملک نيا

عضو هیئت مدیره

آرش غفاري

عضو هیئت مدیره

سيد احمد موسوي

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

7