ریل سیر کوثر

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۶۰۲,۹۴۷
خدمات و محصولات

حمل و نقل ريلي مسافري و باري

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۸۷۸۹۱۷ https://www.railseir.com Admin@railseir.com تهران- خیابان آفریقا ، نبش خیابان والی نژاد، ساختمان کوشیار ، طبقه 3 واحد 15 و 16
توضیحات
نام سمت

ابوالقاسم سعيدي

مدیر عامل

سيدمحمد هاشمي

رئیس هیئت مدیره

سيدحسين هاشمي

نایب رئیس هیئت مدیره

سيدرضا هاشمي

عضو هیئت مدیره

حميد عزت آبادي پور

عضو هیئت مدیره

ابوالقاسم سعيدي

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد

6