شهد ایران

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۲۰۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

توليد آبميوه و کنسانتره

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۵۱۳۶۵۱۴۳۰۰ http://www.shahdiran.ir HeadOffice@shahdiran.ir مشهد - کيلومتر 5/5 جاده مشهد قوچان
توضیحات
نام سمت

ابوالقاسم تازه دل

مدیر عامل

حميد طيبي

رئیس هیئت مدیره

ابوالفضل متين

نایب رئیس هیئت مدیره

عبدالرحيم همايون پور

عضو هیئت مدیره

محسن پولادين

عضو هیئت مدیره

حسن متقيان

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

2

خبر های این شرکت