افرانت

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۶۲۵,۰۰۰
خدمات و محصولات

فروش پهناي باند ، خدمات ديتاسنتر و تجارت الکترونيکي

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۱۱۸۶ http://www.afranet.com bourse@afranet.com تهران-خيابان بهشتي- خيابان سهند - پلاک 12
توضیحات
نام سمت

فریدون قاسم زاده

مدیر عامل

هاشم ربانی

رئیس هیئت مدیره

محمدرضا صادقی مقدم

نایب رئیس هیئت مدیره

فريبرز باذرجاني

عضو هیئت مدیره

سيد عباس نوربخش

عضو هیئت مدیره

احمد فیاض بخش

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

12