ریل پرداز سیر

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱,۹۶۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

ارائه خدمات یکپارچه لجستیکی و فورواردری با تمرکز بر حمل و نقل ریلی

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۷۲۷۲۵۳ https://www.rpseir.com info@rpseir.ir تهران، میدان آرژانتین، خیابان بخارست، نبش کوچه ۱۱، برج ۳۸، طبقه ۵
توضیحات
نام سمت

فرهنگ طلوعي

مدیر عامل

محمد ذوالقدري

رئیس هیئت مدیره

محمد ترکمانه

نایب رئیس هیئت مدیره

فرهنگ طلوعي

عضو هیئت مدیره

محمدياسر طيب نيا

عضو هیئت مدیره

محمد مرندي

عضو هیئت مدیره

شرکت های زیرمجموعه

ردیف نام شرکت
1 ریل پرداز آتی نگر

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

05

خبر های این شرکت